Mistä ennakkoratkaisussa maksetaan?

Ennakkoratkaisujen maksuja koskeva valtiovarainministeriön asetus muuttui vuoden alusta. Vaikka uudistus ei ole kattava vastaus kaikkiin niihin ongelmiin, joita ennakkoratkaisumaksujen määrittämisessä kohdataan, se kuitenkin vie maksujen perusteita oikeaan suuntaan.

Ennakkoratkaisuista peritään maksu, jottei rajallisia viranomaisresursseja jouduttaisi kohtuuttomasti ohjaamaan varsinaisen verotustyön ulkopuolisiin tarkoituksiin.

Ennakkoratkaisussa verottaja antaa etukäteen ratkaisun hakemuksessa esitettävään verotuskysymykseen hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa. Ennakkoratkaisua noudatetaan verotusta toimitettaessa, kunhan hakemuksessa kuvatut tiedot vastaavat todellisuutta.

MAKSUJEN KESKEINEN ROOLI ON OHJATA JA RAJATA KYSYMYSTEN MÄÄRÄÄ JA LAATUA

Maksujen pitäisi ohjata rajaamaan kysymykset oleelliseen, ehkäistä moninaisten vaihtoehtoisten menettelyjen kysymistä ja kannustaa riittävän kattavien ja laadukkaiden hakemusten tekemiseen.

Käytännössä maksuperusteiden täytyy kuitenkin olla jossain määrin karkeita ja laskennallisia, sillä maksun määrää ei voi kovin syvällisesti pohtia. Myös ennakkoratkaisuhakemusten skaala vaihtelee: liikutaan hyvin simppeleistä ja nopeasti ratkaistavista hakemuksista laajoihin ja monivaiheisiin verosuunnittelun rajoja hakeviin järjestelyihin.

Joissain kysymyksissä suunniteltu järjestely koskee yhtä verovelvollista, toisinaan taas montaa. Silloin maksujen perusteet eivät voi olla täydellisen yhteismitallisia.

KOLME KESKEISTÄ MUUTOSTA

Osittain näiden syiden vuoksi ennakkoratkaisujen maksuja koskevaa asetusta muutettiin vuoden alusta. Tavanomaisten kustannustasomuutosten ohella myös maksujen perusteet muuttuivat.

Keskeisiä muutoksia on kolme:

1) käsittelymaksun periminen ennakkoratkaisumaksun ohella tuli mahdolliseksi,

2) maksun peruste on päätöksessä annettava ennakkoratkaisu (ei päätös)

3) ja useista samaa asiakokonaisuutta koskevista ennakkoratkaisuista peritään jatkossa puolikkaita maksuja.

KÄSITTELYMAKSU-UUDISTUKSELLA PYRITÄÄN KANNUSTAMAAN LAADUKKAISIIN HAKEMUKSIIN

On luontevaa jotenkin tunnistaa ero, joka erilaisten hakemusten käsittelystä aiheutuu. Jos ennakkoratkaisun tietopohja on puutteellinen, hakemuksen käsittelykustannukset ovat korkeammat kuin kattavasti laadituissa hakemuksissa, joiden laatimiseen on usein käytetty maksullista asiantuntija-apua.

PAPERIEN MÄÄRÄ EI RATKAISE

Maksun sitomisessa ennakkoratkaisun käsitteeseen korostuu se, että suorite, josta maksu peritään, on nimenomaan ennakkoratkaisu, eikä päätösasiakirja. Samaan asiakokonaisuuteen liittyvien ennakkoratkaisujen maksuja ei siis määrätä sen perusteella, kuinka monelle paperiarkille päätökset on printattu.

PUOLIKASMAKSUJEN LUOMINEN MERKITTÄVIN UUDISTUS

Aikaisemmin erityisen ongelmallisia olivat kokonaisuudet, joissa ratkaistiin useita toisiinsa liittyviä kysymyksiä usean verovelvollisen osalta. Tällaisia saattoivat olla esimerkiksi kahdelta vanhemmalta usealle lapselle siirtyvä yritys tai maatila, jolloin täytyy ratkaista sekä tulo- että lahjaverotukseen liittyviä kysymyksiä.

Tällaisissa tilanteissa yhtenäisten maksuperusteiden määrittäminen oli erityisen vaikeaa, sillä yksi maksu ei ollut työmäärään suhteutettuna kohtuullinen, mutta täysien maksujen periminen kaikesta mahdollisesta olisi johtanut suhteettoman korkeisiin kokonaismaksuihin.

Uudistuksen pohjaksi otettiin periaate, jonka mukaan kaikista ennakkoratkaisuista peritään joku maksu, mutta niiden liittyessä samaan asiakokonaisuuteen kustakin ennakkoratkaisusta peritään puolet täydestä maksusta. Tämä on järkevää, sillä saman kokonaisuuden lisäratkaisut teettävät kuitenkin todennäköisesti vähemmän töitä kuin yksittäinen uusi hakemus.

OIKEA SUUNTA

Vaikka ennakkoratkaisuista peritään maksuja, ne eivät kata ratkaisujen laatimisesta aiheutuvia kustannuksia. Kun arvioitavaksi tulee paitsi työajanseuranta, rajanvedot osaamisen hankkimiseen ja täydentämiseen sekä ratkaisuista mahdollisesti saatava hyöty verotuksen toimittamiseen, virkamiestyön todellisia kustannuksia on mahdoton laskea. Maksu-uudistus ei ole kattava, mutta se vie maksujen perusteita oikeaan suuntaan. Yhteys maksun määrän ja ennakkoratkaisun antamisesta aiheutuvien kustannusten välillä tuskin ainakaan heikkenee.