Verottaja on ystävä

tilitoimistoyhteistyö

Hollannin verohallinto on tunnettu edistyksellisyydestään, ja sen luomia uudistuksia on otettu käyttöön useissa maissa. Myös syvennetty asiakasyhteistyö (horizontal monitoring/enhanced relationship) on Hollannista lähtöisin oleva toimintamalli, joka perustuu verohallinnon ja veronmaksajan väliseen luottamukseen, läpinäkyvyyteen ja yhteisymmärrykseen. Alkujaan malli on luotu yritysasiakkaille, mutta myöhemmin sen käyttö on laajentunut myös tilitoimistoihin.

Hollannin mallin taustalla on ajatus, että verohallinto kohdentaa pienen veroriskin asiakkaisiin ensisijaisesti ohjausta ja neuvontaa. Niiden avulla varmistetaan tulevaisuuden verokertymä ja samalla vapautuu resursseja korkean veroriskin valvontaan. Vaikuttavuus kasvaa, kun toiminta kohdistetaan yritysten veroasioita hoitaviin palveluntarjoajiin eli tässä tapauksessa tilitoimistoihin, joilla on yleensä varsin suuri vaikutus asiakkaidensa verokäyttäytymiseen.

Palveluntarjoajat tekevät verohallinnon kanssa sopimuksen, jolla varmistetaan työn laatu. Sopimus edellyttää sovittujen toimialan standardien noudattamista, tarvittavaa laatutasoa ja toivottua taloudellista käyttäytymistä eli tunnollisuutta ilmoitusten antamisessa ja verojen maksamisessa. Palveluntarjoajalla tulee olla riittävän ammattimainen organisaatio ja toimintaympäristö, jotta sisäinen laadunvalvonta voidaan järjestää uskottavasti.

Syvennettyä yhteistyötä myös Suomessa

Olemme myös Suomessa samoilla jäljillä, kun suunnittelemme syvennettyä tilitoimistoyhteistyötä. Tilitoimistojen kautta haluamme tavoittaa suuren määrän erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Verohallinnossa ei ole tarkoitus ottaa käyttöön suoraa kopiota Hollannista, vaan luomme yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa toimintamallin, joka parhaiten sopii molemmille osapuolille. Mainittakoon, että naapurimaistamme Ruotsi ja Norja ovat tahoillaan käynnistäneet vastaavaa toimintaa.

Syvennetyssä yhteistyössä on yhtenä tarkoituksena, että tulkinnalliset veroasiat, jotka saattavat aiheuttaa näkemyseroja, tuodaan etukäteen esille. Mikäli mahdollista, asia ratkaistaan jo ennen veroilmoituksen antamista ja Verohallinnon jälkikäteinen valvonta vähenee. Asioiden ennakollinen ratkaisu on mahdollista, mutta aina se ei toteudu erilaisten näkemysten vuoksi. Tällöin on kuitenkin hyvissä ajoin selvillä, että asiassa ei olla yksimielisiä. Asioiden epäselvyys ja tulkinnallisuus ovat vielä keskustelun alaisia; mikä on epäselvää yhdelle, voi olla toiselle jotain aivan muuta.

Jatkossakin valituskelpoisen päätöksen saa etukäteen ennakkoratkaisumenettelyn kautta. Uudesta yhteistyömuodosta huolimatta on selvää, että muutkin lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet säilyvät sellaisenaan voimassa.

Toiminta käynnistyy pilottivaiheella

Yhteistyömallin täytyy tarjota jotain molemmille osapuolille. Tilitoimistoille hyödyn toivoisin näkyvän ainakin asiakkaiden luottamuksena toiminnan laadukkuuteen. Lisäksi ennakolta selvitetyt asiat vähentävät lisäselvitysten pyytämistä ja se säästää ilmoitusten jättämisen jälkeistä työaikaa. Uskon, että hyvin järjestettynä toiminnasta löytyy monia muitakin hyötyjä.

Tavoitteena on käynnistää syvennetyn tilitoimistoyhteistyön pilotti keväällä 2015. Pilotista saatavien kokemusten jälkeen arvioidaan vaikutuksia ja päätetään toimintamallin jatkosta – odotukset hyville tuloksille puolin ja toisin ovat korkealla. Yhteistä tahtoa ainakin on.

One thought on “Verottaja on ystävä

  1. Päivitysilmoitus: Oi, ilosanomaa! | Verona

Kommentointi on suljettu.