Parempaa politiikkaa paremman elämän puolesta

OECD ja verotus

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö. Better policies for better lives on OECD:n motto. OECD:ssä markkinatalousmaat kokoontuvat miettimään paremman maailman yhteisiä pelisääntöjä.

OECD:ssä on mietitty myös verotuksen koukeroita jo sen perustamisvuodesta 1961 alkaen. Verotusta koskevat tärkeimmät saavutukset ovat olleet ns. kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi luotu verosopimusjärjestelmä, yritysten välistä siirtohinnoittelua koskevat suuntaviivat ja verotietojen vaihtamista koskevat menettelyt. Kaikkia näitä konsteja on toteutettu jossakin muodossa jo 1960 –luvulta alkaen, siis jo yli viidenkymmenen vuoden ajan.

Saavutuksia

Kahdenkertaisen verotuksen estämistä koskevilla verosopimuksilla estetään se, että useissa valtioissa toimivat yritykset joutuisivat maksamaan samasta tulosta veroa useampaan kuin yhteen kertaan.

Siirtohinnoittelun suuntaviivoilla pyritään varmistamaan se, että kaikki ne valtiot, joissa tietty kansainvälinen konserni toimii, saisivat oman kohtuullisen osuutensa siitä arvon lisääntymisestä, joka toiminnasta kussakin valtiossa syntyy.

Yhteisellä tietojenvaihdolla edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista voidaan varmistaa.

Verojen tarkoituksesta

Verotuloilla valtiot rakentavat ja ylläpitävät omalta osaltaan sitä yhteiskuntaa, jonka palveluita hyväksi käyttäen yritykset voivat toimia. Valtiot takaavat yrityksille toimivan, vakaan ja turvallisen toimintaympäristön, jossa niiden on mahdollista tuottaa voittoa keskittymällä oman liiketoimintansa harjoittamiseen.

Viimeaikainen kehitys

OECD:n jäsenvaltioissa on huomattu viime vuosina, etenkin vuoden 2007 suuren romahduksen jälkeisenä aikana, että vanhat rakenteet eivät verotuksessa enää riitä. Kansainvälinen veroympäristö tuottaa jatkuvasti uusia keinoja veronmaksun manipulointiin.

Verosopimusjärjestelmä estää kahdenkertaisen verotuksen, mutta nykyisin se mahdollistaa myös tulon kokonaan verottamatta jäämisen. Siirtohinnoitteluohjeet eivät riitä estämään esimerkiksi arvokkaiden aineettomien oikeuksien, kuten patenttien, tavaramerkkien ja brändien siirtämistä pilkkahintaan pois siitä valtiosta, jossa aineeton tuotannontekijä on tuotettu. Enää ei riitä, että tietoja vaihdellaan silloin kun muistetaan.

Uusia avauksia

Verotulojen vähenemistä on alettu tutkia Base Erosion and Profit Shifting –projektissa (BEPS-project). Ilmiön ehkäisemiseksi OECD on nyt syyskuussa tehnyt ensimmäiset aloitteensa. Tarkemmin asiasta kerrotaan Verohallinnon tiedotteessa. Aloitteet olisivat hyvä pohjustus verokeskustelulle, joka ei toivottavasti valonnopeudella käänny metakeskusteluksi siitä, mistä saa keskustella ja mistä ei.

OECD:n sivulla on muuten hauska testi. Mikä olisi sinun arvojesi kannalta sinulle sopivin asuinpaikka? How´s life? -testi osoitteessa http://www.oecdbetterlifeindex.org/
Green grass